ALGEMENE VOORWAARDEN NTS Solutions BV®

ARTIKEL 1: DEFINITIES

De navolgende begrippen in deze algemene voorwaarden worden als volgt gedefinieerd:

Afnemer:      Iedere natuurlijke of rechtspersoon, diens vertegenwoordiger(s), rechtsverkrijger(s) en/of gemachtigde(n), die met NTS Solutions BV® een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten.

Leverancier:  NTS Solutions BV®

Zaken:          De roerende zaken en/of systeemsoftware, waarvoor NTS Solutions BV®  en Afnemer een overeenkomst willen sluiten of hebben gesloten.

ARTIKEL 2: ALGEMEEN

1.                Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden behoeven uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Leverancier.

2.                Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met de Leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.                Alle bedingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van personen die bij, voor of namens Leverancier werkzaam zijn.

4.                Bij sluiting van een overeenkomst met Leverancier geeft de Afnemer aan bekend te zijn en akkoord te gaan met de hierin beschreven Algemene Inkoopvoorwaarden. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Afnemer zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk door Leverancier van de hand gewezen, tenzij schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen. Door aanvaarding van deze Algemene Inkoopvoorwaarden neemt Afnemer afstand van haar mogelijke eigen algemene voorwaarden.

5.                Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of deel ervan nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen of het overige van kracht. Leverancier en Afnemer komen overeen de nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een bepaling die zij overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid zouden hebben gekend.

ARTIKEL 3: OFFERTES, AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

1.                Alle door Leverancier gedane aanbiedingen en offertes, waaronder doch niet uitsluitend in de vorm van prijslijsten, drukwerken en brochures en alle mondelinge aanbiedingen en offertes van vertegenwoordigers van Leverancier, zijn nimmer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.                Afwijkingen of aanvullingen op de gedane aanbiedingen en offertes behoeven uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van Leverancier.

3.                Een overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer komt pas tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk door Leverancier is bevestigd, dan wel doordat Leverancier geheel of gedeeltelijk aan de opdracht uitvoering heeft gegeven.

4.                Het is Afnemer niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de met Leverancier gesloten overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Leverancier hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.

5.                Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Afnemer voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Bij het aangaan van een overeenkomst, is Leverancier gerechtigd een voorschot c.q. aanbetaling dan wel naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Weigering van Afnemer om het voorschot c.q. de aanbetaling dan wel de verlangde zekerheid te stellen geeft Leverancier het recht de overeenkomst te ontbinden.

6.                Leverancier is bij deelleveringen gerechtigd voldoende zekerheid van Afnemer te verlangen, alvorens verder te gaan met de fasen van aflevering. Weigering van Afnemer om te betalen dan wel de verlangde zekerheid te stellen geeft Leverancier het recht de overeenkomst te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op vergoeding van onkosten en door haar geleden schade.

7.                Leverancier is bevoegd ter uitvoering van de overeenkomst, derden in te schakelen en de prijs hiervan door te berekenen aan Afnemer.

ARTIKEL 4: PRIJZEN EN PRIJSHERZIENING

1.                De (in de offerte of in de Overeenkomst) vermelde prijzen worden vermeld in Euro’s en zijn exclusief BTW en in- en uitvoerrechten en/of accijnzen en/of heffingen en/of belastingen en/of vergunningen en/of alle andere van overheidswege opgelegde kosten.  .

2.                De prijzen in offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op kostprijzen, welke gelden op het moment van de aanbieding. Indien deze kostprijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen etc., sinds de datum van de aanbieding een verhoging hebben ondergaan, is Leverancier gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Dit geld eveneens indien de kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.

3.                Indien de kostprijsverhoging zoals bepaald in lid 2 meer dan 15% bedraagt, is Afnemer bevoegd de opdracht binnen vijf werkdagen na het tijdstip waarop de Afnemer daarvan door Leverancier in kennis is gesteld, te annuleren.

ARTIKEL 5: LEVERING EN LEVERTIJD

1.                Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering “ex works”/”af magazijn”, conform Incoterms 2010.

2.                Overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding is Afnemer gerechtigd Leverancier een redelijke termijn te stellen waarbinnen de levering alsnog moet geschieden.

3.                Aan de leveringsplicht van Leverancier zal zijn voldaan door het éénmaal aanbieden van zaken en/of diensten. Het ontvangstbewijs door Afnemer of vertegenwoordiger van Afnemer ondertekend, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet-afname komen reis- opslag en overige kosten voor rekening van Afnemer.

3.                In het geval dat Afnemer de overeengekomen leveringstermijn door omstandigheden die in de invloedsfeer van Afnemer liggen niet of niet tijdig kan nakomen of in het geval dat Afnemer een op hem rustende verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet deugdelijk heeft nagekomen, heeft Leverancier het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk – na ingebrekestelling – te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van onkosten en door haar geleden schade.

4.                Behoudens opzet of Grave schuld aan de zijde van Leverancier geeft overschrijding van een leveringstermijn door Leverancier Afnemer geen recht op gedeeltelijke of gehele ontbinding van de overeenkomst en/of vergoeding van enige daardoor direct of indirect geleden schade.

5.                Indien Afnemer nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van zaken dient mede te werken, zijn deze zaken voor risico van Afnemer vanaf het ogenblik dat zij voor verzending c.q. levering gereed zijn.

ARTIKEL 6: RISICO-OVERGANG EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.                De eigendom van alle geleverde goederen en eventueel nog te leveren goederen gaat eerst op Afnemer over op het moment van volledige betaling door Afnemer aan Leverancier van al hetgeen Afnemer Leverancier uit hoofde van de tussen Leverancier en Afnemer gesloten overeenkomst is verschuldigd, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van rente en kosten.

2.                Het door Leverancier geleverde is met ingang van het tijstip van levering voor risico van Afnemer.

3.                Zolang de eigendom van goederen niet op Afnemer is overgegaan, mag Afnemer de goederen niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Lever Afnemer de nog niet (geheel) betaalde goederen door, dan is Afnemer verplicht het eigendom voor te behouden en Leverancier op eerste verlangen alle vorderingen tot het nog verschuldigde bedrag aan Leverancier in stil pandrecht over te dragen.

4.                Zolang de eigendom nog niet is overgegaan, is Afnemer verplicht geleverde goederen, zolang deze niet worden gebruikt, duidelijk kenbaar afgescheiden te houden van andere goederen.

5.                Leverancier is in voorkomend geval, onder meer bij niet betaling van een opvorderbaar bedrag, opschorting van betaling, aanvraag van surseance, faillissement, onder curatele stelling, liquidatie van zaken van Afnemer en beëindiging van de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd tot terugvordering van de geleverde, doch nog niet (geheel) betaalde goederen, onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd alle rechten om schadevergoeding te verlangen. Afnemer verleent Leverancier hiertoe een onherroepelijke machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt, bij gebreke waarvan Afnemer een boete van € 250,= per dag verbeurt.

6.                Voornoemde onder lid 1 t/m 5 opgenomen bepalingen laten de overige aan Leverancier toekomende rechten onverlet.

ARTIKEL 7: BEËINDIGING OVEREENKOMST

1.                Onverminderd al haar overige rechten, waaronder het recht op vergoeding van alle geleden of nog te lijden schade, en zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden, heeft Leverancier het recht op zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden dan wel haar verplichtingen op te schorten indien:

a.                 Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd c.q. verkregen, in liquidatie treedt, ten laste van haar beslag wordt gelegd, dan wel haar bedrijfsactiviteiten overdraagt of staakt.

b.                Afnemer om welke reden dan ook tekortschiet in de nakoming van een of meerdere verplichtingen voorvloeiende uit de met Leverancier gesloten overeenkomst.

c.                 Afnemer het vrije beheer over zijn vermogen verliest, komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.

2.                Doet een gebeurtenis als bedoeld in lid 1 zich voor, dan zijn alle vorderingen van Leverancier op Afnemer direct en geheel opeisbaar en is Leverancier daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, waaronder doch niet uitsluitend de gederfde winst en/of rente.

3.                De geleden schade, waaronder de gederfde winst, wordt geraamd op tenminste 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 250,-- (excl. btw); de post ‘gederfde rente’ zal de hoogte hebben van de wettelijke rente.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

1.                Behoudens opzet of grove schuld is alle aansprakelijkheid van Leverancier voor directe of indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade of milieuschade, zowel bij Afnemer als bij derden, uitgesloten.

2.                Indien en voor zover Leverancier op welke grond dan ook aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Leverancier wordt uitbetaald.

3.                Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens een eventuele (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt of om welke reden dan ook geen (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, is Leverancier in geen geval gehouden tot vergoeding van meer dan de factuurwaarde exclusief BTW van de overeenkomst.

3.                Afnemer is verplicht Leverancier te vrijwaren onderscheidenlijk schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, kosten en interesten, waarvoor de aansprakelijkheid van Leverancier in deze voorwaarden in relatie tot Afnemer is uitgesloten.

4.                Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een vordering c.q. aanspraak zijdens Afnemer tot schadevergoeding indien niet binnen één jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij Afnemer bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

5.                Indien het consumentenkoop betreft uit hoofde van boek 7 titel 1 van het Burgerlijk Wetboek, zijn enkel de daarin opgenomen wettelijke bepalingen van dwingend recht van toepassing.

ARTIKEL 9: BETALING

1.                Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling – zonder enige korting, aftrek of verrekening – te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door storten op een door Leverancier aan te wijzen bankrekening.

2.                Betaalt Afnemer niet tijdig, dan wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht Afnemer vanaf de vervaldatum de wettelijke (handels)rente over de verschuldigde hoofdsom in rekening te brengen, geldend gedurende de tijd waarin Afnemer in verzuim is en tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met de inning van haar vordering. Iedere betaling van Afnemer strekt primair ter voldoening van de door hem of haar verschuldigde rente, alsmede van de door Leverancier gemaakte invorderingskosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

3.                De buitengerechtelijke kosten genoemd in lid 2 zijn vastgesteld op minimaal 15% van het te betalen factuurbedrag, met een minimum van € 120,=.

ARTIKEL 10: OVERMACHT

1.                Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijden van het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk geheel of gedeeltelijk verhindert. In elk geval wordt onder overmacht begrepen: stakingen, bovenmatig (ziekte)verzuim van het personeel, ongevallen, brand, technische storingen in het bedrijf, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, natuurgeweld, in- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften, bedrijfsstoringen bij (toe)leverancier(s), alsmede wanprestatie door de (toe)leverancier(s) waardoor Leverancier haar verplichtingen jegens Afnemer niet (meer) kan nakomen.

2.                Elke overmachtsituatie geeft Leverancier het recht haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst voor de duur van de overmachtsituatie op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Leverancier tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan Afnemer gehouden is. Leverancier is gerechtigd het eventueel tot dan toe geleverde naar rato aan Afnemer te factureren.

3.                Mocht de overmachtsituatie langer dan 60 dagen duren, is Afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op enige vergoeding van enige schade. Leverancier is gerechtigd betaling te verlangen voor de tot dan toe geleverde zaken.

ARTIKEL 11: RECLAMES

1.                Afnemer zal de geleverde goederen (doen) inspecteren/onderzoeken uiterlijk binnen 14 dagen na de levering. Verstrijkt deze termijn zonder schriftelijke, gespecificeerde melding van gegronde klachten, dan wordt het product geacht te zijn geaccepteerd. Na het ontdekken van enig gebrek is Afnemer verplicht alle door Leverancier voor het onderzoek naar de klacht gewenste medewerking te verlenen alsook om aan de instructies van Leverancier ten behoeve van het onderzoek te voldoen.

2.                Concludeert Leverancier op grond van het onderzoek dat zij is tekortgeschoten, dan is Leverancier slechts gehouden tot zaaksvervanging of reparatie. De kosten van retournering (vrachtkosten), onderzoek, consult deskundigen etc. komen dan voor rekening van Leverancier. Is Leverancier niet tekortgeschoten, dan komen die kosten voor rekening van Afnemer.

3.                Reclames betreffende de (deel)facturen dienen uiterlijk binnen 8 dagen na verzenddatum van Leverancier door middel van een aangetekend schrijven in bezit te zijn van Leverancier. Verstrijkt deze termijn, dan wordt de (deel)factuur geacht te zijn geaccepteerd.

4.                Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen worden reclames en/of klachten niet meer door Leverancier in behandeling genomen. Klachten ontslaan de Afnemer niet van zijn verplichting tijdig conform artikel 9 te betalen.

ARTIKEL 12: RETOURZENDINGEN

1.                Retourzendingen worden alleen door Leverancier aanvaard, indien Leverancier hier voorafgaand schriftelijk mee heeft ingestemd.

2.                Indien retourzendingen zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Leverancier geschieden, zij alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Afnemer.

3.                Retourzendingen zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Leverancier ontheffen Afnemer nimmer van diens betalingsverplichtingen.

ARTIKEL 13: MEDEWERKINGSPLICHT AFNEMER

1.                Leverancier en Afnemer erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door Leverancier mogelijk te maken zal Afnemer Leverancier steeds tijdig alle door Leverancier nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien Afnemer in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.

2.                Afnemer draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door leverancier te verlenen diensten. Afnemer zelf draagt zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met Leverancier overeengekomen.

3.                Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Afnemer verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Leverancier staan. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij zulks het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier.

ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1.                Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Afnemer ter beschikking gestelde systeemsoftware en daarbij behorende gebruikersdocumentatie, programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Leverancier of haar rechtsopvolgers, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zal de Afnemer slechts een gebruiksrecht verkrijgen op het bovengenoemde en niet de eigendomsrechten.

2.                Het is Afnemer niet toegestaan de ter beschikking gestelde systeemsoftware en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie te kopiëren, anders dan ten behoeven van back-up doeleinde. Hierbij zal Afnemer alle tekens die bepalend zijn van de eigendom en herkomst onverlet laten.

3.                Het is Afnemer niet toegestaan de systeemsoftware in welke vorm dan ook op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, tenzij Leverancier hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend.

4.                Het is Afnemer niet toegestaan wijzigingen in of toevoegingen aan de systeemsoftware te (laten) aanbrengen, tenzij Leverancier alsmede de eventuele derde die Leverancier heeft gemachtigd de systeemsoftware aan Afnemer ter beschikking te stellen, hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming hebben verleend.

ARTIKEL 15: DOCUMENTATIE

1.                Afnemer wordt kosteloos een set gebruikersdocumentatie verstrekt op een door Leverancier te bepalen wijze. Onder gebruikersdocumentatie wordt niet verstaan de technische documentatie.

2.                Afnemer krijgt het niet-overdraagbare gebruiksrecht van de montage-, installatie en/of projecttekeningen van de zaken.

3.                Het is Afnemer niet toegestaan de informatie die door de Leverancier wordt geleverd zoals omschreven in lid 1 en 2, aan derden te verstrekken, of te vermenigvuldigen anders dan ten behoeve van eigen gebruik.

4.                Bij het maken van kopieën zal Afnemer alle tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst onverlet laten.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT

1.                Op alle met Leverancier aangegane overeenkomsten is Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, van toepassing.

2.                Alle geschillen tussen Leverancier en Afnemer worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter ter vestigingsplaats van Leverancier, tenzij het geschil consumentenkoop uit hoofde van boek 7 titel 1 van het Burgerlijk Wetboek betreft.

 

Nieuwsflash

 • Verhuisbericht

  Vanaf 24 juni 2018 is NTS Solutions BV verhuisd naar haar nieuwe locatie.  Nieuwe adresgegevens: NTS Solutions BVAalsmeerderweg 239b1432 CM . AalsmeerTel. +31 297 227 227 (Nieuw telefoonnummer)Ons faxnummer is vanaf deze datum komen te vervallen!Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Read More
 • Roda '23

  NTS Solutions BV hoofdsponsor Roda '23 Per 1 juni 2017 is NTS Solutions BV samen met GVG Personal Soccer Training hoofdsponsor van Roda '23 te Bovenkerk. Partijen zijn deze verbintenis aangegaan voor in ieder geval de komende 3 jaar. Door deze verbintenis zullen NTS Solutions BV en GVG Personal Soccer Training prominent op de kleding van de Zondag 1 en 2 selectie van Roda '23 te zien zijn. Daarnaast zullen de partijen rondom het hoofdveld van het sportcomplex middels reclameborden Read More
 • Windows Server 2016

  Windows Server 2016 is beschikbaar in de Standard-, Datacenter- en Essentials-edities. Windows Server 2016 Datacenter bevat onbeperkte virtualisatierechten, plus nieuwe functies voor het bouwen van een met software gedefinieerd datacenter. Windows Server 2016 Standard biedt functies van bedrijfsniveau met beperkte virtualisatierechten. Windows Server Essentials is een ideale eerste server die is verbonden met de cloud. Voor deze editie is eigen uitgebreide documentatie beschikbaar. De inhoud hier is gericht op de Standard- en Datacenter-edities. In de volgende tabel vindt u een Read More
 • VM Backup

  NTS Solutions is certified partner van Altaro VMBackup NTS Solutions is officieël dealer van Altaro VMBackup. Altaro VMBackup is de ideale software om veilig en betrouwbare backups te maken van uw gevirtualiseerde Microsoft Windows Server en VMWare omgevingen. Daarnaast biedt VMBackup volledige ondersteuning voor Failover Cluster omgevingen. Maak eenvoudig onsite en offsite backups van uw omgevingen en zet deze eenvoudig weer terug indien noodzakelijk. Altaro VMBackup Maak live backups zonder enige downtime (dmv VSS Hyper-V Writer) Backup Hyper-V Cluster Shared Read More
 • Hosted VoIP

  Hosted VoIP De nieuwe trend in zakelijke telefonie. Is uw huidige telefooncentrale aan vervanging toe, maar wilt u eigenlijk geen nieuwe meer aanschaffen. Wilt u direct gaan besparen op uw telefoonkosten en geen grote investeringen meer doen in een nieuwe telefooncentrale ? In dat geval is wellicht hosted VoIP de ideale oplossing voor uw onderneming. Bespaar vanaf vandaag nog op uw zakelijke telefoonkosten. NTS Solutions weet als telecomdienstverlener dat er de laatste tijd veel veranderd is op het gebied van telefonie. Read More
 • Telefooncentrales

  Unify OpenScape Business X1,X3,X5 en X8 OpenScape Business levert spraak, Unified Communications, web collaboration, mobiliteit en naadloze integratie in kantoorapplicaties in een unieke, all-in-one oplossing voor het MKB met een of meerdere vestigingen. Het is de eerste oplossing in het nieuwe OpenScape Business portfolio, gebouwd op basis van de beste features van de bestaande HiPath 3000 en OpenScape Office MKB oplossingen. Bovendien biedt OpenScape Business klanten die nu OpenScape Office of HiPath 3000 gebruiken een eenvoudige en kostenefficiënte migratie naar Read More
 • 1
 • 2